news - המלך בשדה
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:

כותרת

המלך בשדה

גוף

לאסוף ילדים קטנים . . ולהסבירם המשל המובא בלקוטי תורה . . ולהסבירם גם הטעם על זה שהמלך נמצא בשדה דווקא – אף שמקומו של המלך הוא בהיכל מלכותו – שזהו מפני שהמלך רוצה להיות יחד עם בניו, והיות וחלק מבניו הם בדרגה כזו שנמצאים בשדה, ואינם ראויים עדיין להכנס לעיר ועל-אחת-כמה-וכמה לא להיכל מלכותו, לכן המלך יוצא לשדה להיות יחד איתם.​

תפוגת תוקף

19/07/2013

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 04/09/2011 10:55 על-ידי יעל גבאי
שונה לאחרונה ב- 05/08/2013 14:54 על-ידי אגף פעילות