news - חשבון נפש לתלמידים
כתובת: ת.ד. 19 כפר חב"ד
טלפון : 03-5477005
פקס : 1533-5477005
שעות קבלה:

כותרת

חשבון נפש לתלמידים

גוף

ובימי חודש אלול אלה בפרט, החודש שמרגלא בפומי' דכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקראו בשם "חודש החשבון", חשבון השנה ההולכת וחולפת, וההחלטות טובות על להבא, הנה בטחוני חזק, כי תעשו חשבון צדק ממה שראוי לשנותו לטוב ולתקנו בעניני הנהגה וסדר בעבר, בכדי אשר מכאן ולהבא יהי' לימודכם והנהגתכם על הצד היותר טוב, לטוב לכם בגשמיות וברוחניות.​

תפוגת תוקף

 

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך 27/05/2013 10:16 על-ידי אגף פעילות
שונה לאחרונה ב- 05/08/2013 14:53 על-ידי אגף פעילות