דפים - פרק ה'
כניסה

פרק ה'
המשך מעלת לימוד התורה

1.  ביאור המושג "תפיסא" הנוצר ע"י לימוד התורה: 
    ●   השכל תופס ומקיף והמושכל נתפס ומוקף.
    ●  השכל מלובש במושכל.
   ●  הסבר מעלת הייחוד הנוצר ע"י לימוד תורה- "יחוד נפלא שאין כמוהו...". 
  

2.  מעלת העיון בתורה על קיום המצוות: 
    ●   מעלת לימוד התורה בעיון על קיום מצוות לימוד תורה בדיבור בלבד. 
    ●  מעלת ידיעת התורה על פני כל המצוות המעשיות- אור פנימי ואור מקיף.
   ●   התורה נמשלה למזון והמצוות ללבושים – פעולתן בעולם הזה והשפעתן בעולם הבא. 
   
   משמעות וחשיבות לימוד התורה לשמה- "לקשר נפשו לה".
   
   "ותלמוד תורה כנגד כולם"- במצוות תלמוד תורה בעיון ובדיבור יש את מעלת המזון והלבוש גם יחד.