דפים - פרק א
כניסה

פרק א'
עקרונות היסוד של "ספר של בינונים"

1. "להבין מדרגת הבינוני"
דרך שאילת שאלות עיוניות- למדניות סביב ההגדרות הראשוניות של התארים צדיק, רשע ובינוני.
שאלות העוסקות בשבועה- "תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע"
 [מסכת נידה, ס"פ ג']       
    ●
מה מטרת השבועה?
    ● מה משמעות הכפילות שבה? 
   ● מה ההבדל בין הדרישה- "תהי צדיק" ולדרישה- "אל תהי רשע"? 
   ●
 איך אפשר להסביר את הסתירה בין לשון השבועה: "היה בעיניך כרשע" לבין
      דברי המשנה במסכת אבות: "ואל תהי רשע בפני עצמך"?
   ● איך אפשר ליישב בין הדרישה "היה בעיניך כרשע" שיכולה להוביל לעצבות
      כאשר יש הכרח לעבוד את ה' בשמחה?
שאלות העוסקות בה' חלוקות – מצינו בגמרא ה' חלוקות: צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו ובינוני". [מסכת ברכות, ז, א]  
  ●
 מה ההבדל בין חילוקי המדרגות המצוינים לעיל? 
  ● מה משמעות ההקבלה בין "צדיק וטוב לו- צדיק גמור" ו"צדיק ורע לו- צדיק שאינו גמור"?   
  ●
  איך אפשר ליישב את הסתירה בין דברי איוב: "בראת צדיקים בראת רשעים" [מסכת בבא בתרא, ט"ז, ע"א] לבין הנאמר: 
      "צדיק ורשע לא קאמר" [מסכת נידה, ט"ז, ע"ב] שהלא "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"?   
  ●
 "כגון אנא בינוני" [מסכת בבא מציעא, פ"ו, ע"א] איך טעה רבה בהגדרת עצמו לומר שהוא בינוני והרי היה בדרגת
       צדיק גמור? 
  ●  מהן ההוכחות שבינוני "בוודאי אינו מחצה זכויות ומחצה עוונות"? [שלוש הוכחות מהמקורות ההלכתיים]

2. צדיקים, בינונים ורשעים: בשם המושאל ובשם התואר.
  ● "השם המושאל"- הכינוי – לשם שכר ועונש ו"שם התואר"- מהות- היחס בין היצרים.
  ● על פי הקריטריון של ההבחנה בין שם מושאל לשם תואר נקבע​ יסוד למדני מחודש המהווה בסיס להבנת חילוקי 
     המדרגות ולמתן תשובות לכל השאלות הנ"ל. 
  ● המקור לחידוש זה: "צדיקים- יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן". [מסכת ברכות, ס"א, ע"ב]

3. לכל איש ישראל יש שתי נפשות- נפש אלוקית ונפש בהמית. 
 היסוד הקבלי המחודש המשמש בסיס להבנת המאבק המהותי בין היצרים.
 המקורות לכך:
  ● "ונשמות אני עשיתי" [ישעיה נ"ז, ט"ז]
  ● "לכל איש ישראל אחד צדיק ואחד רשע יש שתי נשמות כדכתיב: "ונשמות אני עשיתי" [עץ חיים, שער נ', ב]

ההבדל המהותי בין "יצר טוב ויצר הרע" לבין "נפש אלוקית ונפש בהמית":
  ●  כוחות פרטיים מול מבנה שלם של נפשות.
  ● מאבק על הנהגת האדם לבין המאבק על הזהות.

4. הנפש הבהמית של יהודי:
  ● "הנפש האחת"- התגלותה המידית של הנפש הבהמית בגוף.
  ● "הנפש החיונית"- תפקידה ומהותה של הנפש הבהמית להחיות את הגוף על כל נטיותיו.
  ● שורשה של הנפש הבהמית בקליפת נוגה. [ראי הרחבה בפרקים ו-ח]
  ● המידות הרעות שבנפש הבהמית המשתלשלות מארבעת היסודות, אש, מים, רוח ועפר שבה.
  ● המידות הטובות הטבעיות שבנפש הבהמית: רחמנות וגמילות חסדים.
  ● ההבדל בין הנפש הבהמית של יהודי לנפשותיהם של חסידי אומות העולם והגויים בכלל.