דפים - פרק ב'
כניסה

פרק ב'
הנפש האלוקית

1. מהותה של הנפש האלוקית- חלק אלוקה ממעל ממש.
2. "הנפש השנית"- תהליך התגלותה בגוף האדם.
3. שורשה של הנפש האלוקית בעצמותו יתברך:
    ● נשמות ישראל בנפיחה בניגוד לשאר הנבראים- בהבל פיו ית'.
    ● נשמות ישראל "עלו במחשבה" בניגוד לשאר הנבראים שנבראו בדיבור.
    ● נשמות ישראל "כבן שנמשך ממוח האב".
הביטוי לכך ביחס לחילוקי מדרגות בנשמות ישראל:
המשותף-
    ● כשם שכל האיברים כולם ממוח האב כך שורש כל הנשמות מ"חכמה עילאה" שהיא עצמותו ית'- "הוא וחוכמתו חד".
השונה-
    ● כשם שיש הבדל בסדר חשיבות האיברים היונקים מן המוח כך יש דרגות שונות בנר"נ [נפש ,רוח ונשמה], 
      הבאות לידי ביטוי, ביכולת השגת אלוקות ע"י סדר השתלשלות העולמות.
היחס בין מוח לעקביים וציפורניים:
    ● בין הדורות בכלל- דורות ראשונים-מוח, מול דורות אחרונים-ציפורניים.
    ● בכל דור בפרט- מעלת ראשי בני ישראל-מוח, על ההמון ועמי הארץ-ציפורניים.
הביטוי לכך בחובת מצוות דביקות בתלמידי חכמים עפ"י פנימיות התורה:
    ● הציפורניים מתהוות ומקבלות את חיותן רק מהמוח ועל דרך זה בנמשל.
    ● החילוק בין הדבקים בתלמידי חכמים ובין הפושעים והמורדים בהם.
 5. חלקם של ההורים בקביעת מדרגת נשמות ילדיהם.