דפים - פרק ג'
כניסה

פרק ג'
מבנה הנפש האלוקית על כוחותיה

1. חמש שמות לנשמה- חמש דרגות בנשמה ומשמעותן.
2. עשר כוחות הנפש האלוקית:
  א. "בצלם אלוקים ברא את האדם"- השתלשלות עשר כוחות הנפש מעשר הספירות העליונות
  ב. המבנה הפנימי של עשר כוחות הנפש: 
       ● "אמות"- כוחות השכל כמקור למידות.
       ● "שבע כפולות"- "שבעת ימי הבניין"- המידות- התגלות הנהגת ה' בעולמו ושל האדם בחייו. 
      ● ההבדל בין כוחות השכל- חב"ד לכוחות הרגש- חג"ת נהי"מ.
ג. פירוט כוחות השכל- חוכמה, בינה ודעת – הגדרת כל אחד מהם וההבחנה ביניהם.
פירוט עיקרי המידות והביטוי שלהם בעבודת ה': חסד, גבורה ותפארת.
ד. "התבוננות בגדולת ה'"- עבודת ה' מרכזית המביאה לשימוש נכון של כוחות השכל בהולדת רגשות אמיתיים 
      כלפי הקב"ה.

ה. התבוננות בגדולת ה' בשלוש דרגות:
    ● התבוננות ב"ממלא כל עלמין".
    ● התבוננות ב"סובב כל עלמין".
    ● התבוננות ב"כוליה קמיה כלא חשיב".
ו. תהליך היווצרות רגשות אלוקיים בנפש: התבוננות במוחין- יראת הרוממות והבושת- פחד ה'- אהבת כרשפי אש".
ז. מרכזיות כוח הדעת בנפש האדם ותנאיה ע"י העמקה והתמדה.