דפים - פרק ד'
כניסה

פרק ד'
מבנה הנפש האלוקית על לבושיה

1. שלושת לבושי הנפש:
מחשבה, דיבור ומחשבה.  
    ● 
הגדרה ותפקיד.
    ●  הטעם לכך שמחשבה, דיבור ומעשה נקראים "לבושים".;
   ●  ההבדל והיחס בין כוחות ללבושים. 
  

2. מעלת הלבושים וייחודם:
  ● רק ע"י התלבשות הכוחות בלבושים נעשה יחוד בין איברי הגוף לתרי"ג המצוות.
  ● אין קיום אמיתי לאהבת ה' וליראתו בלעדי הביטוי בלבושים.
  ● דביקות אמיתית בבורא ובתורתו יכולים להיות רק באמצעות השימוש בלבושי הנפש ובזה מתגלית מעלת הלבושים 
      על הכוחות עצמם.

3. מהות התורה וגדולתה- מכוח נותן התורה:  
  ●  "אורייתא וקוב"ה- כולה חד". 
  ●  "הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע"- עפ"י הרמב"ם.
  ●  "לית מחשבה תפיסא ביה כלל".
  ● "מקום שאתה מוצא גדולתו – שם אתה מוצא ענוותנותו"- תרי"ג המצוות הם הם רצונו וחוכמתו.

4.  מהות התורה וגדולתה- מצד מקבלי התורה: 
  ● "תפיסה ביה"- "תופס מקצתו ממילא תופס בעצם".
  ●  הנברא, למרות מוגבלותו, משיג את חוכמתו ועצמותו של הבורא.
  ●  האור הנמשך על לומד התורה.
  ●  משל חיבוק המלך ונמשלו – ביחס לייחוד שנוצר בין היהודי לקב"ה בלימוד התורה וקיומה.

 

5. "יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא" -   
  ●  ע"י לימוד התורה וקיום מצוות בעולם הזה- נדבק האדם בעצמותו יתברך, ואילו בעולם הבא  הוא משיג רק זיו הארה
      ממנו יתברך.