דפים - רציונאל התכנית
כניסה
 


רציונאל יחידת "תניא"

ספר התניא הוא הבסיס של תורת החסידות הלמדנית. אם ניתן להגדיר את ספר התניא בדרך כלשהיא, הרי התפיסה השלימה ביותר של מהותו של הספר מצויה בדברי הרבי הקודם של חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון:

"ספר התניא הוא התורה שבכתב בתורת החסידות, והלימוד בו כלומד חומש,
שהכל לומדים בו מגדול שבגאונים ועד קטן שבקטנים,
כל אחד לפי ערכו יודע מה שיודע ואין אחד יודע מאומה".

סקירה

עד שנת תשע"ג הייתה יחידת הלימוד של תניא, יחידת מפמ"ר של תושבע"פ של בתי הספר העי"ס של חב"ד. תכני היחידה היו פרקים מתוך ספר התניא ועליהם נבחנו התלמידות בבחינה בע"פ ע"י בוחנים מטעם המפ מ"ר לתושבע"פ.

לאור השינויים המבניים במערך התוכנית של תושבע"פ - חמ"ד , נוצרה תוכנית הנקראת "יהדות חב"ד" בת 5 יח"ל בה יכללו שתי יח"ל מיהדות [דינים] ושתי יח"ל מתושבע"פ [משנה ולקט מצוות] ויחידת ה"תניא". תוכנית היא תחת הפיקוח של החינוך המוכר...
בעז"ה, החל משנת תשע"ד תיכנס תוכנית הלימוד של "יהדות – תושבע"פ- חב" ד" בכל בתי הספר העל- יסודיים של חב"ד ויחידת התניא תהווה חלק אינטגרלי ממ נה. כאשר התוכנית תהיה אחידה והמבחן יהיה בכתב מטעם הפיקוח.

אומנם, היקף יחידת הבגרות בתניא היא מדגמית ומצומצמת, אך בכל זאת גם "טעימה" זו משמעותית וחשובה.

מטרת התכנית

מטרת העל היא שתלמידה שלומדת במסלול "יהדות- תושבע"פ- חב"ד" תלמד ותתמודד עם מקורות תורניים שונים בעולם ה"נגלה" שבתורה: 

  ● ספרות התנאים- משנה ומפרשיה [יח"ל מתוכנית תוש בע"פ של החמ"ד] 
  ● ספרות מוני המצוות- ספר החינוך [יח"ל מתוכנית תושבע"פ של החמ"ד] 
  ● ספרות ההלכה- דינים .... [2 יח"ל מתוכנית

ובעולם "הנסתר" – ספרות תורת חב"ד- תניא ומפרשיה.

מטרות יחידת הלימוד "תניא"

מטרת העל בהוראת התניא הוגדרה ע"י הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסון:

"יש ללמד תניא באופן שהפשט יובן והמבוקש ממנו יובן".

א. מטרות לימודיות – "הפשט יובן"
     ● התלמידה נדרשת לדעת ולהבין את התניא ברמת פשט. 
     ● התלמידה נדרשת לזהות ולהגדיר את הנושאים המרכזיים בפרק. 
     ● התלמידה נדרשת להסביר את הקשרים בין חלקי הפרק. 
     ● התלמידה תדע לפתח מיומנות של השוואה בין עניינים שונים ודומים בפרקים מקבילים. 
     ● התלמידה נדרשת להעמיק בקטעי התניא תוך התבוננות במשמעות הרלוונטית מן הנלמד לחיים. 
     ● התלמידה נדרשת ליישם את הכתוב על המציאות, עפ"י ההלכה ופנימיותה. 
     ● התלמידה נדרשת למפות את דרישות ההלכתיות מתוך הכתוב. 
     ● תלמידה נדרשת לזהות את הקשר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר המספק מענה לשאלות שלא מוצאות את
      פתרונן המלא רק בעולם הנגלה.

ב. מטרות ערכיות- "המבוקש יובן"
     ● התלמידה תפתח הזדהות עמוקה ומחייבת עם התוכן הנלמד ועם מחברו.
     ​● התלמידה תסגל לעצמה את ערכי התניא כמדריך פרטי לחיי היומיום. 
     ● התלמידה תעצב את זהותה, תפיסותיה וגישותיה לחיים, ביחס לעצמה וביחס לעולם, עפ"י הדרכת ספר התניא. 
     ● התלמידה תרכוש כלים להתמודדות נכונה באתגרי החיים השונים על מורכבותם.
     ● התלמידה תזהה ותפנים את המסרים הערכיים הגלויים שבפרקים הנלמדים.
     ● התלמידה תחשוף את לבטיה ושאלותיה בתחום האמוני- המוסרי תוך חיפוש מענה פנימי ורלוונטי.
     ● התלמידה תפתח את ביחס לסובב אותה כפרט וכחלק מחברה.
     ● התלמידה תקדם את החלטותיה האישיות עפ"י אומדן הוראות ספר התניא.
ועיקר עיקרים התלמידה והמורה יכירו בסגולה האלוקית- הרוחנית בלימוד ספר התניא, מן השינון בע"פ ועד לעיון בהעמקה. 

ספרי עזר בסיסיים

ספרות הפרשנית על התניא עשירה ומגוונת הן בביאורים בכתב והן בביאורים בע"פ המועברים במסורת מדור לדור.
על מנת ליצור רציפות, סדר ועקביות בדרכי ההוראה באנו להציע בפני המורים והתלמידים ספרי עזר בסיסיים ללימוד יחידה זו ומהם תבנה ותורכב הבחינה.

ספר הלימוד לתלמידות הוא:
שיעורים בספר התניא, הרב וינברג- לימוד על דרך ביאור פשטני לכתוב.

ספרי העזר המומלצים למורים הם:
     ● להוראת פרקי הליבה- ליקוטי אמרים עם פירוש חסידות מבוארת, הוצאת "היכל מנחם".
     ● להוראת פרקי ההלכה- שיעורים בספר התניא, הרב וינברג, משכיל לאיתן, הרב גרין וביאור התניא, הרב אבן ישראל
       [שטיינזלץ], "פניני התניא", הרב גינזבורג, הוצאת ספרים "מעיינותיך".

חומרי עזר והשתלמויות

לאור השינוי שחל בארגון תוכנית הלימודים באנו להקל וליצור מסגרת אחידה של מבנה, תוכן ושפה, שתביא להפנמת פרקי התניא ולהצלחה מרבית במבחן הבגרות.

אנו נפתח בעז"ה ובל"נ במהלך השנה פורום באתר המפמרי"ת למורות המלמדות יחידה זו, תוך ציפיה שהמורות ישלחו חומרי עזר ויעשירו זו את זו, במערכי שיעורים, סיכומים, מצגות, קובצי שאלות ועוד.

במהלך השנה נשתדל להציג בפורום זה: הדגשים הלכתיים ביוזמתו של הרב שלמה פליישמן וסיכומים על חלק מפרקי ההלכה. אומנם התוכנית יוצרת מגבלות של פרמטרים אחידים ומדידים, אך יש עידוד רב למורה לצאת מתוך המבנה המוגדר ולהביא את עצמה ואת ייחודיותה כמשפיעה על דור העתיד באופן שנהגה וספגה עד היום.

אנו רואים שליחות גדולה וברכה בעיצוב תוכנית זו המהווה פריצת דרך בהפצת מעיינות החסידות פנימה וחוצה, ובסייעתא דשמיא הצליחה לקרום עור וגידים דווקא בשנת המאתיים להסתלקות אדמו"ר הזקן- מחבר ספר התניא.


בהצלחה לכולנו!