דפים - מבנה יחידת הלימוד בתניא
כניסה
 

מבנה יחידת הלימוד "תניא"

התוכנית כוללת לימוד מעמיק של ל"ג פרקים מחלקי התניא: ספר של בינונים, שער היחוד והאמונה, אגרת התשובה ואגרת הקודש.

מבנה התוכנית –"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתיך"

היחידה תכלול שלושים ושלושה פרקים, כאשר התכנית מורכבת משתי יחידות מרכזיות:

א. "פרקי תניא"- יחידת ליבה בסיסית מספר של בינונים בה הלימוד יהיה עיוני וטכסטואלי. יחידה זו כוללת שבעה עשר פרקים ראשונים מפרק א' – פרק י"ז.

ב. "פרקי הלכה בתפיסה תניאתית"- יחידה זו תכלול שישה עשר פרקים מתוך חלקי התניא האחרים. פרקים אלו ילמדו ברצף של נושאים, רעיונות ומושגים המתבססים על הפשט הטכסטואלי של התניא ועל המקורות התורניים עליהם הוא מתבסס. נושאים הלכתיים אלו, נבחרו, תוך שימת דגש, על החידוש של אדמו"ר הזקן ביחס לשאר גדולי ישראל, שקדמו לו.

פירוט מבנה התוכנית:

א. פרקי תניא:
פרקים א'- י"ז- "הדרך הארוכה"- עבודת ה' מתוך יגיעה והתבוננות והישגיה אצל צדיק, בינוני ורשע.

ב. פרקי הלכה:
1. שמחה - פרק כ"ו בספר של בינונים- "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה"- ההכרח בשמחה בעבודת ה'.
2. אהבת ישראל - פרק ל"ב בספר של בינונים- "ואהבת לרעך כמוך...- כלל גדול בתורה"- אהבת ישראל כתנאי וכבסיס לקיום מצוות שבין אדם לחברו ובין אדם למקום.
3. גאולה - פרק ל"ו-ל"ז בספר של בינונים- "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים"- יסוד, שורש ותכלית של קיום העולמות ועבודת האדם "להביא לימות המשיח".
החיבור בין הקפדה מעשית יומיומית עפ"י ההלכה לבין ההרמה למשמעות ויעוד תכלית הבריאה והחיים.
4. אמונה- פרקים א'- ד', ו' בשער הייחוד והאמונה- "וידעת היום והשבות אל לבבך.. כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו". חובת האמונה במציאות ה' ובאחדותו כפי שמתחדשת בשיטת הבעש"ט ומותאמת לגדרי ההלכה.
5. תשובה- פרקים א', ז', ח' באגרת התשובה- "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו"- עיקר מצוות התשובה ודרגותיה עפ"י פנימיות התורה: תשובה תתאה ותשובה עילאה.
6. איסור נקימה ונטירה-  אגרת ב' באגרת הקודש- "קטנתי מכל החסדים"- איסור נקימה ונטירה הנובע מתוך תפיסת השפלות של האדם את עצמו ביחס לזולת ובעיקר ביחס לקב"ה.
7. הגמול- אגרת י"א באגרת הקודש- "על כורחך אתה חי"- ההתייחסות לטוב הגלוי והנסתר.
8. ארץ ישראל- אגרת י"ד באגרת הקודש- "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה..."- מעלת ארץ ישראל וחיבתה והביטוי לכך במצוות צדקה לטובת יהודי ארץ ישראל.
9. צדקה- אגרת כ"א באגרת הקודש- "צדקה תציל ממוות"- הלכות וסגולות מצוות הצדקה עפ"י הלכה כפי שהם מתבארים בפנימיות התורה.

היקף שעות הלימוד ופריסת היחידה - המלצה

ספר התניא כספר יסוד בחסידות בכלל ובחב"ד בפרט מלווה את התלמידה במהלך כל שנות לימודיה
בבתי הספר העל- יסודיים.
על כן מומלץ ללמד את פרקי התניא ליחידה באופן הבא:
      ● כיתה ט'- י"א- יילמדו פרקי תניא שהם פרקי הליבה. 
        ["ספר של בינונים" פרקים א'- ט"ז]
      ● בכיתה י"ב- סיכום הנלמד + פרק י"ז+ פרקי הלכה.

מומלץ ללמד כל פרק בין 4-7 שיעורים הכוללים לימודי בסיס ולימודי השקפה והעשרה.