דפים - פרקים טו'-יז'
כניסה

פרק ט"ו- י"ז
סגירת מעגל- תשובותיו של אדמו"ר הזקן לשאלותיו בפרק א'

פרק ט"ו
1. "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו"- הכפילות בפסוק ומשמעותה הפנימית 
      המרמזת על שתי דרגות בבינוני.

2. צדיק- עבד הוי'ה, בינוני – עובד אלוקים:
  ● ההבחנה בין "עבד" לעובד"
  ● ההבחנה בין שם "אלוקים" לשם "הוי'ה"
3. "עבודת ה'"- אינה כוללת רק את קיום רצון המלך ע"י תורה ומצוות אלא גם ובעיקר עבודת נפשית של "עיבוד"
     המידות- תיקון המידות תוך מלחמה תמידית עם היצר הרע.

4. קבלת עול- הבסיס לעבודת העובד מול השגה ותענוג- עבודת העבד.
5. עובד אלוקים ו"אשר לא עבדו"- שתי דרגות בבינוני- המשותף והשונה .

פרק ט"ז

1. ההבדלים השכליים והרגשיים בין אהבת ה' בהתגלות הלב לאהבת ה' בתעלומות הלב, והשפעתם על סוג דרגת
    הבינוני. (יש להרחיב את המושג אהבה מסותרת מפרקים י"ח-י"ט)

2. אהבת ה' המסותרת – ההבדל בינה לבין שתי הדרגות הקודמות באהבת ה' וכוחה בעיצוב דמות הבינוני.
3. "אשרי מי שבא ותלמודו בידו"- השפעת קיום התורה והמצוות על העולמות העליונים בהתאם לדרגות האהבה של 
     הבינוני ויכולת עלייתן.

  ● משמעות המושג "העלאה וצירוף המצוות" עפ"י פנימיות התורה.
  ● תומ"צ הנעשים באהבת ה' הגלויה- עולים לעולם הבריאה.
  ● תומ"צ הנעשים באהבת ה' בתעלומות הלב- מצטרפים ועולים לעולם הבריאה 
  ● 
ביאור הביטוי: "מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה"- עפ"י פשט ועפ"י חסידות.
  ● תורה ומצוות הנעשים באהבת ה' המסותרת- עולים לעולם היצירה.

פרק י"ז
1. "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו"
השאלה:
  ● מהו "הדבר"? קיום תומ"צ בדיבור, במעשה וברגש כלשון הכתוב: "בפיך ובלבבך לעשותו".
  ● "וכי קרוב הוא, להפך ליבו לאהבת ה'?" - השאלה המרכזית על הפסוק
  ● מקורות המחזקים את השאלה: 
          -  "אטו יראה מילתא זוטרתא היא?"
          -  והרי רק "צדיקים ליבם ברשותם"? 
התשובה:
  ●  כוונת הפסוק היא ל"אהבה בתעלומות הלב" הכוללת:
          -  "הסכמה במוח" [ בינונים- מוחם ברשותם- "מוח שליט על הלב"]
          -  ביטוי מעשי הנובע מאהבה זו- קיום כל המצוות.
          -  "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם"- השכר על קיום מצוות באהבה בתעלומות הלב הוא אהבה בהתגלות הלב 
               לעתיד לבוא.
2. "כי קרוב..."- אצל צדיקים, בינוניים ורשעים:
  ● צדיקים- ליבם ברשותם – "קרוב מאוד" מאליו.
  ● בינוניים- מוחם ברשותם וליבם נמשך אחר מוחם – "קרוב מאוד" ע"י עבודה
  ● רשעים- כל כולם ברשות ליבם- "קרוב מאוד" רק אחרי עבודת התשובה.
3. עבודת התשובה הנדרשת מרשעים:
  ● משמעות המשיכה אחרי התאוות האסורות והמותרות- יצירת מסך מבדיל בין האדם לקב"ה.
  ● ביטוי התשובה: "לב נשבר ונדכא"- המרירות על המעשים יוצרת שבירת רוח הטומאה [ולא שבירת האדם]
  ● תשובה תתאה- השפעת החטא והתשובה על שם הוי'ה. 
  ● סוד גלות השכינה - החטא הפרטי והשלכותיו על הנפש ועל השכינה
  ● "הגאולה"- התשובה הפרטית והשלכותיה על הנפש ועל השכינה.
  ● התעוררות הניצוץ האלוקי מחדש יוצרת אפשרות ליישום הפסוק: כי קרוב אליך..."- גם אצל רשעים.