דפים - פרק י'
כניסה

פרק י'
הצדיק לסוגיו

1. מהות דרגת הצדיק עפ"י שם המושאל ועפ"י שם העצם.
2. צדיק וטוב לו 
א. צדיק וטוב לו- שהרע שבו הפך לטוב. עבודת האתהפכא בצדיק זה. 
ב. צדיק גמור- אהבתו לה'- "אהבה בתענוגים".
ג. בני עליה: 
  ● סור מרע- "חשוכא מהפכן לנהורא" – הלימוד מדרגת רשב"י. 
  ● " ועשה טוב"-  "לצורך גבוה ומעלה מעלה..."- עבודת ה' ללא פניות כלל אלא ל"יחוד קוב"ה ושכינתה". 
     צדיקים אלו נקראים חסידים המתחסדים עם קונם והם כבנים המוסרים את נפשם להצלת הוריהם מהשבי. 
ד. מאפייני הצדיק וטוב לו בתהליך הנפשי של חייו:
  ● הגורם- אהבתו לה' בתכלית - אהבה רבה בתענוגים.
  ● התוצאה המשנית- שנאת הרע ומיאוסו בתכלית והסרת הבגדים הצואים לגמרי.
  ● התוצאה הסופית- הפיכת הרע לטוב.
ה. כמותם של הצדיקים הגמורים ותפקידם בעולם - 
  ●  "ראיתי בני עליה והם מועטים". 
  ● תפקידם בעולם: תיקון הרע החיצוני והמשכת השכינה לעולם.
3. צדיק וטוב לו 
א. ​שמותיו ומשמעותם
  ● צדיק ורע לו- הרע שבו כפוף ובטל לטוב ואינו מורגש כלל. 
  ● צדיק שאינו גמור- אהבתו לה' אינה בתכלית.
ב. מאפייני הצדיק ורע לו בתהליך הנפשי של חייו: 
  ● הגורם- אהבתו לה' שאינה בתכלית .
  ● התוצאה המשנית- שנאת הרע ומיאוסו שלא בתכלית.
  ● התוצאה הסופית- כיפוף הרע לטוב וביטולו המוחלט. 
ג. כמותם של הצדיקים שאינם גמורים ותפקידם בעולם:
  ● דרגות רבות לפי רמות הביטול השונות.
  ● תפקידם בעולם: "הוי כל צמא לכו למים"- דביקות הנשמה במקורה "לרוות נפשם הצמאה לה'". 
4. סיכום והבחנה בין צדיק ורע לו לצדיק וטוב לו. [בעז"ה טבלה תופיע בנפרד]