דפים - פרק יג'-יד'
כניסה

פרק י"ג- י"ד
סגירת מעגל- תשובותיו של אדמו"ר הזקן לשאלותיו בפרק א'

1. "בינונים זה וזה שופטן"
  ● תפקידם של הנפשות והיצרים- "שופטים" ולא "מושלים", דוברים ולא מכריעים.
  ● "הלכה כדברי המכריע"- העזר והסיוע שניתן לבינוני להכריע במאבק הכוחות בעקבות המאמץ והיגיעה בגילוי נפשו
       האלוקית.
2. משמעות השבועה "תהי צדיק ואל תהי רשע ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע".
  ● הסבר כפל לשון השבועה והדרישה המשתמעת ממנה ביחס לבינוני.
  ● ישוב הסתירה בין דברי המשנה: "אל תהי רשע בפני עצמך" לדברי השבועה: "היה בעיניך כרשע".
  ● חובת האדם להכיר את מקומו האמיתי – "כרשע" ולא "רשע" ממש.
3. סוגי דרגות הבינוני תוך ניפוץ האשליה שהוא צדיק:
  ● בינוני בעל עסק המתעסק גם בדברים גשמיים אינו צדיק כי המלחמות עם הרע תמידיות והרע "לא חלף והלך ממנו 
     מאומה" ועוד יותר נתחזק עם הזמן.
  ● בינוני העוסק בלימוד תורה לשמה יום ולילה אינו צדיק כי אין הוכחה שהרע נדחה ממקומו.
  ● בינוני המתפלל כל היום- היינו דבק בה' כל היום, אינו צדיק כי אף שהרע שבו ישן "אך יכול להיות חוזר וניעור בו" והבנת 
     תפיסת רבה את עצמו כבינוני.
4. מידת האמת בבינוני בהשוואה למידת האמת בצדיק:
  ● הגדרת מידת האמת.
  ● "שפת אמת" מול "אמת לאמיתה".
  ● מוחלטות מול יחסיות.
  ● עבודת הבינוני למרות יחסיותה נקראת "עבודה תמה".
5. מידת הבינוני היא מידת כל אדם וביכולתו להגיע אליה. הסיבות לכך:
  ● תוקף השבועה כנתינת כוח להשגת הדרגה.
  ● בכל עת נתונה , הבחירה והרשות, לנהוג היפך תאוות ליבו.
6. השיח הפנימי העומד מאחורי הבחירה וההחלטה להיות בינוני:
(יש להרחיב את המושג אהבה מסותרת מפרקים י"ח-י"ט)

  ● "אינני רוצה להיות רשע... מובדל ונפרד מה' אפילו שעה אחת".
  ● "אני רוצה לדבקה בו נפשי.... מאהבה המסותרת שבליבי...".
  ● נפילתו של הרשע נובעת מרוח שטות ומשכחת האהבה המסותרת שבו – "ואני אינני רוצה להיות שוטה כמוהו לכפור 
      באמת".
7. מדרגת הצדיק אינה מידת כל אדם אלא מתנה מלמעלה.
  ● "עבודת מתנה אתן לכם"- דרגת הצדיק אינה ברת השגה.
  ● ישוב הסתירה בין דברי איוב: "בראת צדיקים בראת רשעים" לעיקרון הבחירה החופשית.
8. ההוראות המעשיות מחלקי השבועה:
  ● "תהי צדיק"- על הבינוני לחקות את הצדיק בהנהגתו ע"י השתדלות במאיסה ברע והתענגות על ה'.
  ● הנהגה שיכולה אולי לזכות את הבינוני בדרגת צדיק.
  ● "אל תהי רשע"- התרחקות מוחלטת מהתפשטות הרע בלבושי הנפש.