דפים - פרק יב'
כניסה

פרק י"ב
ליבת יחידת "פרקי התניא"

1. הגדרת הבינוני:
  ● רובד מעשי – "אינו חוטא לעולם" 
  ● רובד פנימי- מאבק תמידי שקול בין הנפשות והתמודדות תמידית, עם תאוות היתר ואף תאוות איסור.
2. הבינוני ביחס לצדיק: דמיון - נצחון הנפש האלוקית בלבושים, הבדל -בשליטה על כוחות הנפש.
3. הבינוני ביחס לרשע: דמיון - הבדל- שליטה מלאה על לבוש, הבדל -דמיון- התעוררות כוח התאווה.
4.  מקורות העזר של הבינוני בהתמודדות הנפשית ובשליטה המעשית על הרע:
  ● מעלת התפילה כפי שבאה לידי ביטוי אצל הבינוני והשפעת התפילה עליו.
  ● תכונה מולדת- "מוח שליט על הלב בתולדתו", בהתגלות אצל הבינוני. 
  ● מעלת הנפש האלוקית על הנפש הבהמית כפי שבאה לידי ביטוי אצל הבינוני "יתרון האור מן החושך".
5.   אהבת ה' אצל הבינוני:
  ●  בזמן התפילה - כצדיק - "אהבת ה' בהתגלות הלב"- מניעת תאוות ונטיות רעות.
  ●  לאחר התפילה חזרה לדרגת הבינוני, בגלל האהבה המסותרת לה'. אהבה שמצד אחד, מניעה שליטה מוחלטת על
       לבושי הנפש בקיום תורה ומצוות, ומצד שני, מאפשרת  התעוררות התאווה בגילוי.
6.   התמודדות הבינוני מול נטיות ליבו בעניינים ש"בין אדם למקום" ובעניינים ש"בין אדם לחברו": 
  ● התמודדות מול תאוות היתר העולים, על מנת לממשם בפועל.
  ● התמודדות מול תאוות איסור הבאים להטרידו בלב ולא על מנת שיעשה את האיסור בפועל.
  ● התמודדות מול הרהורי עבירה ע"י שליטה מוחלטת במחשבה. ["דחייה בשתי ידיים"]
  ● התמודדות מול רגשות של כעס, שנאה וטינה והתנהגותו בפועל "גומל לחייבים טובות".